Demokratidialog om sentrumsplan for Hjelmeland

Før Birgitte og Petter flyttet til Randøy i november 2021 bodde de 9 år like nord for København på Dutrupgaard.

Her inviterte de til en rekke demokratidialoger hvor aktuelle emner ble drøftet. Dette var både utviklende og sosialt. Denne tradisjonen ønsker de å ta med seg til Kobbasteinen.

I februar 2021 presenterte kommunen ny sentrumsplan for Hjelmeland. Petter deltok på et åpent høringsmøte og kom med noen ideer og erfaringer fra Danmark. Han ble oppfordret til å engasjere seg. Sammen med flere ildsjeler laget de et høringsnotat til kommunens sentrumsplan. 

Innspillet skapte en del engasjement og førte til at en liten gruppe inviterte til den første demokratidialogen på Kobbasteinen Kulturgard.  Det ble samlet 32 representanter fra det lokale næringslivet, politikere, og andre engasjerte personer.

På møtet presenterte flere av de unge næringslivs gründere planer for sin virksomhet.

Petter gikk gjennom høringsinnspillet og oppfordret politikere, næringsliv, ildsjeler, foreninger og lag til å la seg inspirere av det lille tettstedet Straumen med 1800 innbyggere, som i 2020 fikk kommunaldepartements pris for Norges beste bysamfunn. 

I sin vurdering skreiv den uavhengige juryen at utviklingen i Straumen er et resultat av langsiktig arbeid. Med stor medvirkning har kommunen skapt en inkluderende arbeidskultur, engasjement og en utvikling som har styrket den unike identiteten til Straumen og Inderøy, som en liten og attraktiv landbruks- og kulturkommune. De har vært bevist på å foredle ressursene og kvalitetene på stedet. Resultatet er et sted der samhold, gode møteplasser og historie står sterkt.

I 2019 fikk Bergen prisen og i år gikk prisen til Sandnes, men lille Straumen viste i 2020 at også et lite bygdesamfunn med kun 1800 innbyggere kan hevde seg.

Petter pekte på det store og unike potensialet som ligger i Hjelmelandsvågen med den gamle trehusbebyggelsen, elv, fjord, fjell, og ikke minst et ungt og dynamisk næringsliv som satser og henter hjem internasjonale priser for sine produkter. Hjelmeland har de beste forutsetninger til å lykkes med en ekte og særegen sentrumsplan som bygger videre på det historiske sentrum. Han oppfordret alle gode krefter i Hjelmeland til å samarbeide på tvers av de gamle kommunegrensene. Går alle gode krefter sammen om et felles mål kan Hjelmeland hente hjem prisen for Norges mest attraktive bysamfunn i 2030.

Kommunen må koordinere og bygge videre på det historiske sentrum var det flere som hevdet. Den lokale investoren og samfunnsbyggere, Leif Magne Kleppa mente at en ikke vil lykkes uten at kommunen har mot til å satse skikkelig.

Kommuneplanen for sentrum skal opp til politisk behandling i løpet av høsten.

Det blir spennende å se om kommunen vil gå foran og vise vei med å la våjen og kommunehuset bli en møteplass for kultur og næring.

Hele høringsinnspillet kan leses her: